Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Pomoć

GEO5

Tree
Settings
Proizvod:
Programa:
Jezik:

Generator kombinacji SGN

Okno dialogowe "Generator kombinacji - kombinacja 1. rzędu" umożliwia zbiorcze tworzenie kombinacji stanów obciążeniowych w oparciu o zdefiniowane zasady tworzenia kombinacji. Zgodnie z treścią normy EN 1990 liczba generowanych kombinacji może być stosunkowo duża, co w ekstremalnych przypadkach może znacznie spowolnić proces obliczeniowy. Z tego względu informacja o oczekiwanej liczbie kombinacji do wygenerowania jest pokazywana w prawym dolnym rogu okna. Dlatego przed rozpoczęciem generowania użytkownik może sprawdzić ile kombinacji zostanie wygenerowanych i ewentualnie skorygować warunki generacji. Górna część okna służy do definiowania warunków generowania kombinacji; dolna część zawiera różne ustawienia generatora.

Okno dialogowe "Generator kombinacji - kombinacja 1.rzędu"

Współdziałające stany obciążeniowe i grupy

W tej części można łączyć stany obciążeniowe, które będą pojawiać się w kombinacjach zawsze razem. Obciążeń stałych i zmiennych nie można łączyć w jedną grupę. Jeżeli w Parametrach Generatora zaznaczymy pole Wszystkie obciążenia stałe zawsze w kombinacji, to tworzenie grup obciążeń stałych nie wpłynie na ich obecność w kombinacjach, ponieważ każda wygenerowana kombinacja będzie zawsze zawierać wszystkie stałe stany obciążeniowe. W takim przypadku, łączenie stałych stanów obciążeniowych wpłynie tylko na uwzględnienie korzystnego/niekorzystnego oddziaływania stanów obciążeniowych pod warunkiem, że nie zaznaczono pola Obciążenia stałe oddziałują tylko w sposób niekorzystny.

Okno dialogowe "Generator kombinacji" - Wzajemnie współdziałające stany obciążeniowe

Wykluczone współdziałanie stanów obciążeniowych

W tej części można określić, które stany obciążeniowe nie powinny pojawiać się razem w kombinacji. Wybrane przypadki lub połączone grupy można wzajemnie wykluczyć niezależnie od rodzaju stanu obciążeniowego. Do definiowania grup, które będą wykluczone służą dwie opcje:

Wzajemne wykluczenie

-

Do jednej grupy można wprowadzić wybraną liczbę stanów obciążeniowych. W takim przypadku program nie wygeneruje żadnej kombinacji zawierającej co najmniej dwa stany obciążeniowe z tej grupy.

Wykluczenie parami

-

Opcję można wykorzystać, jeżeli niezbędne jest utworzenie dużej liczby wykluczających grup dwóch rodzajów, gdzie jeden stan obciążeniowy jest ten sam (np. wykluczenie wariantów zespołów obciążeń stałych i wszystkich przypadków obciążeń użytkowych). Stan obciążeniowy przeznaczony do wykluczenia wybieramy najpierw w pierwszej kolumnie. Druga kolumna służy wtedy do wybrania żądanej liczby stanów obciążeniowych, potrzebnych do stworzenia wykluczających grup.

Okno dialogowe "Generator kombinacji" - Wykluczone współdziałanie stanów obciążeniowych

Stany obciążeniowe i grupy działające jako wiodące obciążenie zmienne

Ta część jest dostępna tylko wtedy, gdy uwzględnione jest definiowanie obciążeń wg normy EN 1990 (wyboru normy należy dokonać w zakładce "Materiały i normy"). Jeżeli wybrany został tryb automatyczny, to każde obciążenie zmienne jest traktowane w tworzonych kombinacjach jako wiodące. Jeżeli tryb ten jest wyłączony, to można ręcznie korygować listę wiodących obciążeń zmiennych. Można, na przykład, usunąć żądany stan obciążeniowy z listy, tak aby nie był uwzględniany jako wiodący stan obciążeniowy w kombinacjach. Jeśli do listy dodana zostanie nowa pozycja obejmująca więcej stanów obciążeniowych, to wszystkie stany obciążeniowe będą traktowane jak wiodące obciążenia zmienne w tych kombinacjach, w których występują wspólnie.

Okno dialogowe "Generator kombinacji" - Stany obciążeniowe i grupy działające jako obciążenie zmienne

Parametry generatora (parametry, które można definiować w dolnej części okna dialogowego)

Lista rozwijana "Kombinacje początkowe"

Zachowaj kombinacje początkowe

-

Po wciśnięciu przycisku “Generuj” program doda nowe kombinacje, utworzone zgodnie z podanymi zasadami do kombinacji początkowych.

Usuń wszystkie kombinacje

-

Po wciśnięciu przycisku “Generuj” program usunie wszystkie kombinacje początkowe i zastąpi je nowymi.

Usuń wygenerowane kombinacje

-

Po wciśnięciu przycisku “Generuj” program usunie starsze kombinacje i doda nowe, utworzone zgodnie z podanymi zasadami.

Usuń wszystkie kombinacje aktualnego rodzaju

-

Po wciśnięciu przycisku “Generuj” program usunie wszystkie kombinacje danego rodzaju i zastąpi je nowymi.

Usuń wszystkie wygenerowane kombinacje aktualnego rodzaju

-

Po wciśnięciu przycisku “Generuj” program usunie starsze kombinacje danego rodzaju i doda nowe, utworzone zgodnie z podanymi zasadami.

Lista rozwijana "Generuj kombinacje"

Na podstawie normy EN 1990 można wybrać następujące rodzaje wygenerowanych kombinacji obciążeń:

Podstawowa

-

Generuje podstawowe kombinacje dla stanu granicznego nośności w oparciu o wyrażenie 6.10 z normy EN 1990.

Alternatywna

-

Generuje kombinacje dla stanu granicznego nośności w oparciu o wyrażenia 6.10a i 1.10b z normy EN 1990. Ten wariant generuje dwukrotnie większą liczbę kombinacji, ale zapewnia lepsze wyniki.

Wyjątkowa

-

Generuje przypadkowe kombinacje dla stanu granicznego nośności w oparciu o wyrażenie 6.11 z normy EN 1990. Można zdefiniować wyjątkowy stan obciążeniowy, który wystąpi w kombinacjach wyjątkowych. Należy również zdecydować, czy do redukcji wiodącego obciążenia zmiennego użyty zostanie współczynnik ψ1 czy ψ2.

Obciążenia stałe oddziałują tylko w sposób niekorzystniy

Jeżeli nie zaznaczymy tego ustawienia, program stworzy wszystkie możliwe kombinacje, w których uwzględnione zostanie wprowadzenie wszystkich wariantów korzystnych i niekorzystnych oddziaływań obciążeń stałych.

Wszystkie obciążenia stałe zawsze w kombinacji

Jeżeli nie zaznaczymy tego ustawienia, program stworzy kombinacje, w których uwzględnione zostanie wprowadzanie kolejno wszystkich oddziaływań obciążeniowych do kombinacji.

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno, bez ograničenja u analizi.