Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Pomoć

GEO5

Tree
Settings
Proizvod:
Programa:
Jezik:

Moduł edometryczny

Jeżeli wyniki badań edometrycznych przedstawiane są w postaci krzywej edometrycznej (Δε = f(Δσef)), widać wówczas, że dla każdego punktu na krzywej otrzymujemy inny stosunek σef  / ε.

Wyznaczanie modułu edometrycznego Eoed

Jeżeli krzywa naprężenie - obciążenie zastępowana jest dla pewnego przedziału dwóch sąsiadujących naprężeń σ1,ef  - σ2,ef sieczną, dopuszczalne jest przyjęcie liniowego zachowania gruntu w tym przedziale i reprezentowanie ściśliwości gruntu jako Δσef / Δε - zwanym edometrycznym modułem ściśliwości. Edometryczny moduł ściśliwości jest zatem modułem siecznych połączonych z pewnym przedziałem naprężenia σ1,ef - σ2,ef wybranym na wykresie naprężenie - odkształcenie Δε = (Δσef ):

Ogólnie rzecz biorąc, edometryczny moduł ściśliwości Eoed dąży do zmniejszania swojej wartości zwiększając przedział naprężenia. Dlatego, należy rozważyć dla każdej warstwy określoną wartość Eoed dotyczącą danego przedziału naprężenia (od początkowego do końcowego stanu naprężenia). Jest to odzwierciedlone w programie przez sposób wprowadzania Eoed, gdzie istnieje możliwość określenia odpowiedniej krzywej edomerycznej dla każdego gruntu (wykres σef / ε).

Doświadczenia sugerują jednak (np. dla iłów) kilka rzędów różnicy wartości pomiędzy wartością Eoed wyprowadzoną z modułu odkształcenia Edef a wartością określoną na podstawie krzywej obciążenia zmierzonej in situ. 

Zależność pomiędzy Edef a Eoed jest następująca:

gdzie:

ν

-

współczynnik Poissona

Edef

-

moduł odkształcenia

Przybliżone zakresy wartości edometrycznego modułu ściśliwości Eoed dla poszczególnych gruntów oraz typowe zakresy naprężenia (Vaníček: Mechanika zemin (mechanika gruntów)):

Grunt

Moduł edometryczny Eoed [MPa]

żwiry

60 - 600

średniozagęszczone piaski do zagęszczonych piasków

7 - 130

spoiste

2 - 30

Literature:

Vanicek, I.: Geomechanika 10: mechanika zemin. 3th edition, Prague, CTU, 2000, 229 s., ISBN 80-01-01437-1.

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno.