Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5

Online Pomoć

Tree
Settings
Programa:
Jezik:

Uogólniony model Cam-Clay (GCC)

Model ten stanowi znaczne udoskonalenie Modyfikowanego modelu Cam Clay (MCC), zwłaszcza przy modelowaniu gruntów w obszarze nadkrytycznym (zob. Rysunek), gdzie powierzchnia plastyczności jest zgodna z klasycznymi modelami Mohra-Coulomba, Drucker-Pragera i Modyfikowanym Modelem Mohra-Coulomba. W odróżnieniu od Modyfikowanego Modelu Cam Clay (linia przerywana), model GCC reprezentuje - tak jak model MMC - trójkąt o zaokrąglonych narożach na powierzchni dewiatorowej. Wykres modelu MCC, tak samo jak modelu Druckera-Pragera, ma postać koła. W obszarze podkrytycznym obydwa modele zachowują się w taki sam sposób. Przy odciążeniu zakłada się liniową odpowiedź masywu gruntowego. Model GCC jest dostępny tylko po wybraniu funkcji zaawansowanych w programie. Sposób wiarygodnej inicjalizacji modeli opisano w rozdziale "Numeryczna implementacja modeli MCC and GCC".

Projekcja powierzchni plastyczności w modelach MCC i GCC na płaszczyznę południkową i dewiatorową

Parametry materiałowe niezbędne dla Uogólnionego Modelu Cam clay (GCC) są takie same, jak dane materiałowe do modeli MCC i MMC:

κ

-

kąt nachylenia linii pęcznienia

λ

-

kąt nachylenia normalnej linii konsolidacji (ang. NCL)

e0

-

początkowy wskaźnik porowatości

OCR

-

wskaźnik prekonsolidacji

c

-

spójność

φ

-

kąt tarcia wewnętrznego

φcv

-

kąt tarcia wewnętrznego przy stałej objętości [-]

ν

-

współczynnik Poissona

Do oszacowania wartości parametrów κ i λ służą następujące wzory:

gdzie:

Cc

-

wskaźnik ściśliwości jednowymiarowej

Cs

-

wskaźnik pęcznienia jednowymiarowego

Wartości parametrów określane są w prostym badaniu edometrycznym.

Podobnie jak w przypadku modelu MCC, formuła modelu GCC oparta jest o związek między wskaźnikiem porowatości (odkształcenie objętościowe) i średnim naprężeniem efektywnym, jak pokazano na kolejnym rysunku. Między dwoma wykresami istnieje następująca zależność:

,

Reakcja materiałowa podczas konsolidacji izotropowej (prawo konstytutywne)

Ewolucja powierzchni plastyczności (wzmocnienie/osłabienie) przebiega pod wpływem bieżącego parcia prekonsolidacji pc:

gdzie:

-

bieżące parcie prekonsolidacji

-

przyrost plastycznego odkształcenia objętościowego

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno.