Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Pomoć

GEO5

Tree
Settings
Proizvod:
Programa:
Jezik:

Wpływ wody

Podczas analizy wpływu wody gruntowej na wartości parć gruntu program rozróżnia wodę związaną i swobodną. Jeśli ściana jest zalana wodą od strony frontowej wówczas wyznaczane jest parcie hydrodynamiczne oddziałujące na jej lico (front).

Woda związana

Ten typ stosuje w gruntach o niższej przepuszczalności - poniżej wartości k = 1x10-3 cm/s. W takich gruntach na przepływ wody wpływa na przykład rzeczywista wielkość ziaren (ich kształt i szorstkość) lub opór tarcia przylegającej wody. Ogólne wzory zaproponowane przez Mononobe-Okabe lub Arrango stosowane są do analizy wpływów obciążeń sejsmicznych. Jedyna różnica polega na zastąpieniu wartości kąta sejsmicznego ψ by ψ*:

gdzie:

γsat

-

ciężar jednostkowy całkowicie nawodnionego gruntu

γsu

-

ciężar jednostkowy zanurzonego gruntu

kh

-

współczynnik sejsmiczny przyspieszenia poziomego

kv

-

współczynnik sejsmiczny przyspieszenia pionowego

Woda swobodna

Ten typ stosuje się w gruntach o niższej przepuszczalności - powyżej wartości k > 1x10-1 cm/s. W takich gruntach przyjmuje się, że przepływ wody w porach jest mniej więcej niezależny od ziaren gruntu  (np. burzliwy przepływ w gruncie gruboziarnistym). Ogólne wzory zaproponowane przez Mononobe-Okabe lub Arrango stosowane są do analizy wpływów obciążeń sejsmicznych. Jedyna różnica polega na zastąpieniu wartości kąta sejsmicznego ψe by ψe+:

gdzie:

γd

-

ciężar jednostkowy suchego gruntu

γsu

-

ciężar jednostkowy zanurzonego gruntu

kh

-

współczynnik sejsmiczny przyspieszenia poziomego

kv

-

współczynnik sejsmiczny przyspieszenia pionowego

GS

-

ciężar właściwy ziaren gruntu

gdzie:

ρS

-

gęstość brył gruntu

ρw

-

gęstość wody

Poza parciem dynamicznym, konstrukcja jest również obciążana parciem hydrodynamicznym powodowanym swobodną wodą, co wyrażane jest parciem dynamicznym na konstrukcje. Rzeczywisty rozkład paraboliczny jest aproksymowany w programie rozkładem trapezowym. 

Wypadkowa parcia hydrodynamicznego za konstrukcją Pwd jest odległa o ywd od krawędzi konstrukcji:

gdzie:

H

-

wysokość konstrukcji

a wielkość wynika z:

gdzie:

γw

-

ciężar jednostkowy wody

kh

-

współczynnik sejsmiczny przyspieszenia poziomego

H

-

wysokość konstrukcji

Parcie hydrodynamiczne oddziałujące na lico ściany

Wypadkowa parcia hydrodynamicznego na lico ściany Pwd jest odległa o ywd od krawędzi konstrukcji:

gdzie:

H

-

wysokość konstrukcji

a wielkość wynika z:

gdzie:

γw

-

ciężar jednostkowy wody

kh

-

współczynnik sejsmiczny przyspieszenia poziomego

H

-

wysokość konstrukcji

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno.