GEO5

Online pomoć

Tree
Settings
Programa:
Jezik:

Metoda Schmertmann (CPT)

Toto řešení pro výpočet sednutí plošného základu na základě statických penetračních zkoušek (CPT) vychází z teorie Schmertmanna a je dáno vztahem:

kde:

s

-

sednutí základu

C1

-

opravný součinitel hloubky založení

C2

-

opravný součinitel creepového sedání

σol

-

přitížení základové spáry

Izi

-

součinitel přetvoření uprostřed i-té vrstvy

hi

-

mocnost i-té vrstvy

χ

-

modulový součinitel

qci

-

průměrný penetrační odpor v i-té vrstvě

Vzorec vychází z imperiálních jednotek [tsf, ft] - program vše automaticky přepočítává na jednotky používané v programu.

Opravný součinitel hloubky založení C1 je určen následovně:

Kde:

σor

-

efektivní napětí v základové spáře

Opravný součinitel creepového sedání C2 je určen následovně:

Kde:

tyr

-

doba trvání zatížení v letech

Modulový součinitel χ závisí na poměru délky l a šířky základu b a je určen následovně:

l/b = 1 -> χ = 2,5

l/b = 10 -> χ = 3,5

Mezilehlé hodnoty součinitele χ jsou interpolovány.

Součinitel přetvoření Iz se odečítá na vodorovné ose následujícího grafu. Na svislé ose je vynesena hloubka pod základovou sparou.

Určení součinitele Iz (převzato z Schmertmann, 1978)

Průběh součinitele přetvoření Iz se liší v závislosti na poměru délky l a šířky základu b.

Pro poměr l/b = 1 je dosažena maximální hodnota součinitele přetvoření Izp v hloubce b/2 pod základovou sparou a sedání je počítáno do hloubky 2b pod základovou sparou.

Pro poměr l/b = 10 je dosažena maximální hodnota součinitele přetvoření Izp v hloubce b pod základovou sparou a sedání je počítáno do hloubky 4b pod základovou sparou.

Maximální hodnota součinitele přetvoření Izp je dána vztahem:

Kde:

σzp

-

efektivní napětí v hloubce b/2 (pro poměr l/b = 1) nebo b (l/b = 10) pod základovou sparou

Pro mezilehlé hodnoty poměru l/b (1 < l/b < 10) je součinitel Iz interpolován.

Literatura:

Schmertmann, J.H. (1970). Static cone to compute static settlement over sand. ASCE Journal of SoilMechanics & Foundations Division, 96 (3), 1011-1043.

Schmertmann, J.H., Hartmann, J.P. and Brown, P.R. (1978). Improved strain influence factor diagrams,ASCE Journal of the Geotechnical Engineering Division, 104 (GT8), 113

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno.